Old KIPSIGIS Shield – Sotik Region, Kenya – RARE ITEM